<< powrót na stronę www.wirelesslan.pl

 
Dz.U.02.138.1162

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.

(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)


Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie następujących urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych:
  1)  końcowych, dołączanych do zakończeń ruchomych sieci:
a)    naziemnych telefonicznych,
b)    naziemnych dyspozytorskich, w tym sieci typu trankingowego,
c)    systemów radiokomunikacji satelitarnej:
-         EUTELSAT (EUTELTRACKS),
-         INMARSAT,
-         THURAYA,
-         GLOBALSTAR;
  2)  dyspozytorskich typu PRIVATE MOBILE RADIO - PMR 446;
  3)  Radia Obywatelskiego CB typu PUBLIC RADIO - PR 27;
  4)  bliskiego zasięgu, określonych w załączniku do rozporządzenia,
wykorzystujących uzgodnione przez organizacje międzynarodowe zakresy częstotliwości i dopuszczonych do używania przez właściwy do tego organ.
2. Urządzenia radiowe nadawcze i nadawczo-odbiorcze, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń innych służb ani żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony innych urządzeń.

§ 2. Używanie urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, wykorzystujących uzgodnione przez organizacje międzynarodowe zakresy częstotliwości, pracujących z zastępczą mocą promieniowania (e.r.p.) nadajnika nieprzekraczającą:
  1)  150 mW - w przypadku urządzeń wykorzystujących częstotliwości z zakresu 26,96-27,41 MHz;
  2)  20 mW - w przypadku urządzeń wykorzystujących inne niż wymienione w pkt 1 częstotliwości z zakresu częstotliwości do 800 MHz,
dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały wydane świadectwa homologacji na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), nie wymaga pozwolenia radiowego do czasu upływu terminu ważności tych świadectw.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ RODZAJÓW URZĄDZEŃ RADIOWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU, KTÓRYCH UŻYWANIE NIE WYMAGA POZWOLENIA RADIOWEGO

1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń radiowych bliskiego zasięgu, których używanie nie wymaga pozwolenia radiowego:
  1)  urządzenia przeznaczone do ogólnego stosowania, obejmujące w szczególności urządzenia wykorzystywane w telemetrii, zdalnym sterowaniu, alarmach, transmisji danych oraz w zakresie powyżej 2,4 GHz do przesyłania sygnałów wizyjnych - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 1;
  2)  urządzenia przeznaczone wyłącznie do wykrywania ofiar lawin, emitujące tylko falę nośną (bez modulacji) - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 2;
  3)  urządzenia przeznaczone dla:
a)    lokalnych radiowych sieci komputerowych (RLAN),
b)    lokalnych radiowych sieci komputerowych o dużej przepływności (HIPERLAN)
- których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 3;
  4)  urządzenia przeznaczone do zastosowania w transporcie kolejowym, wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych do obsługi transportu i ruchu kolejowego (łączność pomiędzy pojazdami oraz pomiędzy pojazdami i infrastrukturą przydrożną):
a)    do automatycznej identyfikacji pojazdów w transporcie kolejowym (AVI),
b)    w systemie Eurobalise,
c)    w systemie Euroloop
- których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 4;
  5)  urządzenia przeznaczone do stosowania w telematyce transportu drogowego (RTTT), wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych do obsługi transportu i ruchu drogowego - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 5;
  6)  urządzenia przeznaczone do wykrywania ruchu lub ostrzegania o ruchu - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 6;
  7)  urządzenia przeznaczone do realizacji:
a)    alarmów, wykorzystujących sygnały radiowe do wykrywania lub wskazywania stanu alarmowego, w tym: alarmy pojazdowe, systemy ostrzegania o zagrożeniu wykorzystywane między innymi przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego,
b)    systemów alarmowych pomocy socjalnej, wykorzystujących sygnały radiowe do wykrywania lub wskazywania stanu alarmowego, w tym w szczególności: alarmy pojazdowe i systemy alarmowe pomocy socjalnej - umożliwiające osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym zgłoszenie stanu zagrożenia, a także systemy ostrzegania o zagrożeniu, wykorzystywane między innymi przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego
- których zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne określa aneks nr 7;
  8)  urządzenia przeznaczone do zdalnego sterowania modeli: latających, lądowych, nawodnych i podwodnych - których zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne określa aneks nr 8;
  9)  urządzenia przeznaczone do zastosowań indukcyjnych, wykorzystywane w szczególności: jako immobilizery samochodowe, do identyfikowania zwierząt, jako bezprzewodowe łącza do transmisji głosu, do sterowania dostępem, wykrywania położenia kabli, jako systemy zabezpieczające przed kradzieżą, do automatycznej identyfikacji towarów, automatycznego naliczania opłat drogowych lub transmisji danych do urządzeń ręcznych:
a)    pracujące w zakresie fal długich,
b)    pracujące w zakresach częstotliwości wyższych niż zakres fal długich
- których zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne określa aneks nr 9;
  10) urządzenia stosowane jako mikrofony bezprzewodowe:
a)    ogólnego stosowania,
b)    urządzenia profesjonalne
- których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 10;
  11) urządzenia przeznaczone do kontroli i śledzenia (RFID), wykorzystywane do kontroli i śledzenia dóbr i wyrobów, w szczególności w: zakładach produkcyjnych, sieciach spedycyjnych, handlu detalicznym i hurtowym, charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami (znane pod nazwą handlową "tag"), które są przyczepiane (mocowane) do tych przedmiotów - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 11;
  12) urządzenia stosowane w aktywnych implantach medycznych, wprowadzone w sposób trwały do ciała ludzkiego w celu kontroli lub sterowania funkcjami życiowymi pacjenta - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 12;
  13) urządzenia przeznaczone do transmisji radiowej sygnałów akustycznych, w tym w szczególności: słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe łącza do transmisji głosu, mikrofony bezprzewodowe włączane przyciskiem - których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa aneks nr 13.
2. Używane w załączniku do rozporządzenia skróty oznaczają:
  1)  "e.r.p." - zastępczą moc promieniowania;
  2)  "e.i.r.p." - zastępczą izotropową moc promieniowania;
  3)  "I" - antenę zintegrowaną z urządzeniem - rozumie się przez to antenę zaprojektowaną jako niezbędną, integralną część urządzenia;
  4)  "D" - antenę dołączaną - rozumie się przez to antenę przeznaczoną do stosowania z danym urządzeniem z możliwością jej odłączania, ale zaprojektowaną jako niezbędną część urządzenia;
  5)  "Z" - antenę zewnętrzną - rozumie się przez to antenę dołączaną do urządzenia za pomocą złącza, w które wyposażone jest urządzenie.
3. Aktywność nadajnika określa się współczynnikiem aktywności nadajnika - rozumie się przez to procentowy stosunek czasu nadawania w jednej lub wielu częstotliwościach nośnych do czasu działania urządzenia w okresie 1 godziny, gdzie:
  1)  bardzo mała aktywność nadawania jest to aktywność, dla której:
a)    współczynnik efektywności nadawania jest mniejszy od 0,1%,
b)    maksymalny czas włączenia nadajnika jest równy 0,72 s,
c)    minimalny czas wyłączenia nadajnika jest równy 0,72 s;
  2)  mała aktywność nadawania jest to aktywność, dla której:
a)    współczynnik efektywności nadawania jest większy od 0,1% i mniejszy od 1%,
b)    maksymalny czas włączenia nadajnika jest równy 3,6 s,
c)    minimalny czas wyłączenia nadajnika jest równy 1,8 s;
  3)  duża aktywność nadawania jest to aktywność, dla której:
a)    współczynnik efektywności nadawania jest większy od 1% i mniejszy od 10%,
b)    maksymalny czas włączenia nadajnika jest równy 36 s,
c)    minimalny czas wyłączenia nadajnika jest równy 3,6 s;
  4)  bardzo duża aktywność nadawania jest to aktywność, dla której współczynnik efektywności nadawania jest większy od 10%.

Aneks nr l

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do ogólnego stosowania, obejmujących w szczególności urządzenia wykorzystywane w telemetrii, zdalnym sterowaniu, alarmach, transmisji danych oraz w zakresie powyżej 2,4 GHz do przesyłania sygnałów wizyjnych

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |                | Moc promieniowania  |     | Szerokość | Aktywność | 
| Lp. | Zakres częstotliwości     | lub natężenie pola  | Rodzaj | kanału   | nadajnika | 
|   |                | elektromagnetycznego | anteny | radiowego |      | 
|   |                | w odległości 10 m   |     |      |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 6,765 - 6,795 MHz 3)     | 42 dBmA/m 1)     | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 2  | 13,553 - 13,567 MHz 3)    | 42 dBmA/m 1)     | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 3  | 26,957 - 27,283 MHz 3)    | 42 dBmA/m lub     | I, D  | [-]    | [-]    | 
|   |                |            |     |      |      | 
|   |                | Ł 10 mW (e.r.p.)   |     |      |      | 
|   |                | 2)          |     |      |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 4  | 40,66 - 40,70 MHz 3)     | Ł 10 mW (e.r.p.)   | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 5  | 433,05 - 434,79 MHz 3), 4)  | Ł 10 mW (e.r.p.)   | I, D  | 25 kHz   | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 6  | 868,0 - 868,6 MHz 5)     | Ł 25 mW (e.r.p.)   | I, D  | 6)     | mała    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 7  | 868,7- 869,2 MHz       | Ł 25 mW (e.r.p.)   | I, D  | 6)     | bardzo mała| 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 8  | 869,3 - 869,4 MHz       | Ł 10 mW (e.r.p.)   | I, D  | 25 kHz   | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 9  | 869,40 - 869,65 MHz      | Ł 500 mW (e.r.p.)   | I, D  | 25 kHz   | duża    | 
|   |                |            |     | 7)     |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 10  | 869,70 - 870,00 MHz      | Ł 5 mW (e.r.p.)    | I, D  | [-]    | bardzo duża| 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 11  | 2.400,0 - 2.483,5 MHz 3)   | Ł 10 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 12  | 5.725,0 - 5.875,0 MHz 3)   | Ł 25 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 13  | 24,00 - 24,25 GHz 3)     | Ł 100 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 14  | 61,0 - 61,5 GHz 3)      | Ł 100 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 15  | 122 - 123 GHz 3)       | Ł 100 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 16  | 244 - 246 GHz 3)       | Ł 100 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | [-]    | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej nieprzekraczającej wartości 42 dBmA/m.
2)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej nieprzekraczającej wartości 42 dBmA/m albo o zastępczej mocy promieniowania Ł 10 mW.
3)  Zakres częstotliwości przeznaczony również dla celów ISM (przemysłowych, naukowych, medycznych).
4)  Z wyłączeniem transmisji głosu.
5)  W zakresie poniżej 868,5 MHz należy stosować tylko urządzenia z automatycznym wyszukiwaniem wolnych kanałów.
6)  Dopuszcza się stosowanie urządzeń z widmem rozproszonym o maksymalnym paśmie 100 kHz.
7)  Dopuszcza się wykorzystanie całego zakresu dla jednego kanału szybkiej transmisji danych.

Aneks nr 2

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych wyłącznie do wykrywania ofiar lawin, emitujących tylko falę nośną (bez modulacji)

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |                | Moc promieniowania  |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości     | lub natężenie pola  | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |                | elektromagnetycznego | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |                | w odległości 10 m   |     |      |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 457 kHz            | 7 dBmA/m 1)      | I    | fala nośna | bardzo duża| 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Wytwarzające falę radiową o natężeniu składowej magnetycznej w odległości 10 m od urządzenia nieprzekraczającym wartości określonych w tabeli.

Aneks nr 3

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych dla:

1.  lokalnych radiowych sieci komputerowych (RLAN)

.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |               | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości    | natężenie pola     | Rodzaj  | kanału   | Aktywność | 
|   |               | elektromagnetycznego w | anteny  | radiowego | nadajnika | 
|   |               | odległości 10 m    |     |      |      | 
|------.------------------------------.------------------------.----------.------------.------------| 
| 1  | 2.400,0 - 2.483,5 MHz 1)   | Ł 100 mW        | I, D   | [-]    | [-]    | 
|   |               | (e.i.r.p.)2)      |     |      |      | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Dotyczy wyłącznie urządzeń pracujących w niechronionym zakresie częstotliwości z zastosowaniem modulacji szerokopasmowych o przepływnościach co najmniej 250 kb/s.
2)  Dla urządzeń stosujących rozpraszanie sekwencyjne (DS) maksymalna gęstość mocy jest ograniczona do Ł -20 dBW/1MHz;
dla urządzeń stosujących rozpraszanie skokowe (FH) maksymalna gęstość mocy jest ograniczona do Ł -10 dBW/100 kHz.

2.  lokalnych radiowych sieci komputerowych o dużej przepływności (HIPERLAN)

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |               | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
|   |               | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
| Lp. | Zakres częstotliwości    | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |               | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 5.150 - 5.350 MHz 1), 2)  | Ł 200 mW (e.i.r.p.)   | D    | [-]    | [-]    | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 2  | 5.470 - 5.725 MHz 2), 3)  | Ł 1 W (e.i.r.p.)    | D    | [-]    | [-]    | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 3  | 17,1 - 17,3 GHz 1)     | Ł 100 mW (e.i.r.p.)   | D    | [-]    | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń i wyposażone w antenę dołączaną.
2)  Pozwalające na sterowanie mocą (w zakresie minimum 3 dB) w celu uniknięcia zakłóceń.
3)  Umożliwiające dynamiczny wybór częstotliwości, niezbędny do zapewnienia równomiernego obciążenia sieci HIPERLAN w przedziale częstotliwości minimum 330 MHz lub 255 MHz.

Aneks nr 4

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do zastosowania w transporcie kolejowym, wykorzystywanych w systemach telekomunikacyjnych do obsługi transportu i ruchu kolejowego (łączność pomiędzy pojazdami oraz pomiędzy pojazdami i infrastrukturą przydrożną):

1.  do automatycznej identyfikacji pojazdów w transporcie kolejowym (AVI)

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |                | Moc promieniowania  |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości     | lub natężenie pola  | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |                | elektromagnetycznego | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |                | w odległości 10 m   |     |      |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 2.446 - 2.454 MHz 1)     | Ł 500 mW (e.i.r.p.)  | I, D  | 1,5 MHz  | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Nadających wyłącznie podczas obecności pociągu.

2.  w systemie Eurobalise

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |                | Moc promieniowania  |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości     | lub natężenie pola  | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |                | elektromagnetycznego | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |                | w odległości 10 m   |     |      |      | 
|------.-------------------------------.-----------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 27,095 MHz          | 1)          | I, D  | [-]    | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Dopuszczalne poziomy natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanego w zakresie częstotliwości: 27,096 MHz ą 0,5 MHz przez urządzenie radiowe, mierzone w odległości 10 m od urządzenia, określa się w sposób przedstawiony na wykresie jak niżej: 

3.  w systemie Euroloop


.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |               | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości    | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |               | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |               | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 4.515 kHz          | 1)           | D    | [-]    | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Wytwarzające podczas transmisji sygnałów do ruchomego, odbiorczego urządzenia radiowego tego systemu, w zakresie częstotliwości 0-10 MHz, pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej mierzonym w odległości 10 m od urządzenia z szerokością pasma pomiarowego równą 10 kHz, o poziomie mniejszym od określonego na wykresie:

 


Aneks nr 5

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do stosowania w telematyce transportu drogowego (RTTT), wykorzystywanych w systemach telekomunikacyjnych do obsługi transportu i ruchu drogowego

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj  | kanału   | Aktywność | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny  | radiowego | nadajnika | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.----------------------------.-------------------------.----------.------------.------------| 
| 1  | 5.795 - 5.805 MHz 1)    | Ł 2 W lub Ł 8W     | I, D   | 5 MHz lub | [-]    | 
|   |              | (e.i.r.p.)       |     | 10 MHz   |      | 
|------.----------------------------.-------------------------.----------.------------.------------| 
| 2  | 5.805 -5.815 MHz 2)    | Ł 2 W lub Ł 8W     | I, D   | 5 MHz lub | [-]    | 
|   |              | (e.i.r.p.)       |     | 10 MHz   |      | 
|------.----------------------------.-------------------------.----------.------------.------------| 
| 3  | 63-64 GHz 3)        | Ł 55 dBm (e.i.r.p.)   | D    | [-]    | [-]    | 
|   |              | (moc impulsu)      |     |      |      | 
|------.----------------------------.-------------------------.----------.------------.------------| 
| 4  | 76 - 77 GHz 4)       | Ł 55 dBm (e.i.r.p.)   | D    | [-]    | [-]    | 
|   |              | (moc impulsu)      |     |      |      | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Dla urządzeń realizujących łączność infrastruktury przydrożnej z pojazdami, w szczególności do realizacji systemów opłat drogowych wykorzystujących ten zakres częstotliwości, spełniających wymagania e.i.r.p. Ł 2 W lub Ł 8 W, w kanale radiowym o szerokości 5 MHz (tj. o częstotliwościach środkowych: 5.797,5 MHz i 5.802,5 MHz) lub w kanale o szerokości 10 MHz (tj. o częstotliwości środkowej 5.800 MHz).
2)  Dla urządzeń realizujących łączność infrastruktury przydrożnej z pojazdami, w szczególności do realizacji systemów opłat drogowych dla wielopasmowych węzłów komunikacyjnych wykorzystujących ten zakres częstotliwości, spełniających wymagania e.i.r.p. Ł 2 W lub Ł 8 W, w kanale radiowym o szerokości 5 MHz (tj. o częstotliwościach środkowych: 5.807,5 MHz i 5.812,5 MHz) lub w kanale o szerokości 10 MHz (tj. o częstotliwości środkowej 5.810 MHz).
3)  Dla urządzeń łączności infrastruktury przydrożnej z pojazdami lub między pojazdami.
4)  Dla radarów instalowanych na pojeĽdzie.

Aneks nr 6

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do wykrywania ruchu lub ostrzegania o ruchu

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub  |     | Szerokość  |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola      | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |              | elektromagnetycznego w  | anteny | radiowego  | nadajnika | 
|   |              | odległości 10 m     |     |       |      | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 1  | 2.400 - 2.483,5 MHz    | Ł 25 mW (e.i.r.p.)    | I, D  | [-]     | [-]    | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 2  | 9.200 - 9.500 MHz     | Ł 25 mW (e.i.r.p.)    | I, D  | [-]     | [-]    | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 3  | 9.500 - 9.975 MHz     | Ł 25 mW (e.i.r.p.)    | I, D  | [-]     | [-]    | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 4  | 10,5 - 10,6 GHz      | Ł 500 mW (e.i.r.p.)   | I, D  | [-]     | [-]    | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 5  | 13,4 - 14 GHz       | Ł 25 mW (e.i.r.p.)    | I, D  | [-]     | [-]    | 
|------.---------------------------.--------------------------.---------.-------------.------------| 
| 6  | 24,05 - 24,25 GHz     | Ł 100 mW (e.i.r.p.)   | I, D  | [-]     | [-]    | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Aneks nr 7

Zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do realizacji:

1.  alarmów, wykorzystujących sygnały radiowe do wykrywania lub wskazywania stanu alarmowego, w tym: alarmy pojazdowe, systemy ostrzegania o zagrożeniu wykorzystywane między innymi przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego

.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |               | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |       | 
|   |               | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność  | 
| Lp. | Zakres częstotliwości    | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika  | 
|   |               | odległości 10 m     |     |      |       | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 1  | 868,600 - 868,700 MHz    | Ł 10 mW (e.r.p.)    | I, D  | 25 kHz   | bardzo mała | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 2  | 869,250 - 869,300 MHz    | Ł 10 mW (e.r.p.)    | I, D  | 25 kHz   | bardzo mała | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 3  | 869,650 - 869,700 MHz    | Ł 25 mW (e.r.p.)    | I, D  | 25 kHz   | duża    | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2.  systemów alarmowych pomocy socjalnej, wykorzystujących sygnały radiowe do wykrywania lub wskazywania stanu alarmowego, w tym w szczególności: alarmy pojazdowe i systemy alarmowe pomocy socjalnej - umożliwiające osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym zgłoszenie stanu zagrożenia, a także systemy ostrzegania o zagrożeniu, wykorzystywane między innymi przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego

.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.----------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 869,200 - 869,250 MHz   | Ł 10 mW (e.r.p.)    | I, D  | 25 kHz   | bardzo mała| 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Aneks nr 8

Zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do zdalnego sterowania modeli: latających, lądowych, nawodnych i podwodnych

.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |               | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |       | 
| Lp. | Zakres częstotliwości lub  | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność  | 
|   | kanały radiowe       | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika  | 
|   |               | odległości 10 m     |     |      |       | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 1  | 26,995 MHz; 27,045 MHz;   | Ł 100 mW (e.r.p.)    | D    | 10 kHz   | [-]     | 
|   | 27,095 MHz; 27,145 MHz;   |             |     |      |       | 
|   | 27,195 MHz         |             |     |      |       | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 2  | 34,995 - 35,225 MHz 1)   | Ł 100 mW (e.r.p.)    | D    | 10 kHz   | [-]     | 
|------.-----------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 3  | 40,665 MHz; 40,675 MHz;   | Ł 100 mW (e.r.p.)    | D    | 10 kHz   | [-]     | 
|   | 40,685 MHz; 40,695 MHz   |             |     |      |       | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Wyłącznie do sterowania modeli latających.

Aneks nr 9

Zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do zastosowań indukcyjnych, wykorzystywanych w szczególności: jako immobilizery samochodowe, do identyfikowania zwierząt, jako bezprzewodowe łącza do transmisji głosu, do sterowania dostępem, wykrywania położenia kabli, jako systemy zabezpieczające przed kradzieżą, do automatycznej identyfikacji towarów, automatycznego naliczania opłat drogowych lub transmisji danych do urządzeń ręcznych:

1.  pracujące w zakresie fal długich

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |             | Moc promieniowania lub |       | Szerokość |       | 
|   |             | natężenie pola     | Rodzaj   | kanału   | Aktywność  | 
| Lp. | Zakres częstotliwości  | elektromagnetycznego w | anteny   | radiowego | nadajnika  | 
|   |             | odległości 10 m     |       |      |       | 
|------.--------------------------.-------------------------.-------------.------------.-------------| 
| 1  | 9 - 59,750 kHz      | 2)           | I, D, Z   | [-]    | [-]     | 
|   |             |             | 1)     |      |       | 
|------.--------------------------.-------------------------.-------------.------------.-------------| 
| 2  | 59,750 - 60,250 kHz   | 2)           | I, D, Z   | [-]    | [-]     | 
|   |             |             | 1)     |      |       | 
|------.--------------------------.-------------------------.-------------.------------.-------------| 
| 3  | 60,250 - 70 kHz     | 2)           | I, D, Z   | [-]    | [-]     | 
|   |             |             | 1)     |      |       | 
|------.--------------------------.-------------------------.-------------.------------.-------------| 
| 4  | 70 - 119 kHz       | 2)           | I, D, Z   | [-]    | [-]     | 
|   |             |             | 1)     |      |       | 
|------.--------------------------.-------------------------.-------------.------------.-------------| 
| 5  | 119 - 135 kHz      | 2)           | I, D, Z   | [-]    | [-]     | 
|   |             |             | 1)     |      |       | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  W przypadku stosowania anteny zewnętrznej dopuszcza się wyłącznie anteny ramowe.
2)  Dopuszczalne poziomy natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanej w zakresie częstotliwości 9 - 135 kHz przez urządzenie radiowe mierzone w odległości 10 m od urządzenia, określa się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie:2.  pracujące w zakresach częstotliwości wyższych niż zakres fal długich

.------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | Moc promieniowania lub | Rodzaj | Szerokość | Aktywność | 
|   |              | natężenie pola     | anteny | kanału   | nadajnika | 
|   |              | elektromagnetycznego w |     | radiowego |      | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 6.765 - 6.795 kHz     | 1)           | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 2  | 7.400 - 8.800 kHz     | 2)           | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 3  | 13,553 - 13,567 MHz    | 3)           | I, D  | [-]    | [-]    | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 4  | 26,957 - 27,283 MHz    | 4)           | I, D  | [-]    | [-]    | 
.------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Dopuszczalne poziomy natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanej w odległości 10 m od urządzenia pracującego w pasmach częstotliwości 6.765 - 6.795 kHz oraz 13,553 - 13,567 MHz, określa się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie:1)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej w zakresie 6.765 - 6.795 kHz Ł 42 dBmA/m, w zakresie 6.615 - 6.765 kHz i 6.795 - 6.945 kHz Ł 9 dBmA/m oraz poza tymi zakresami Ł -1 dBmA/m.
2)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej Ł 9 dBmA/m.
3)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej w zakresie 13,553 -13,567 MHz Ł 42 dBmA/m, w zakresie 13,403 - 13,553 MHz i 13,567 - 13,717 MHz Ł 9 dBmA/m oraz poza tymi zakresami Ł - 3,5 dBmA/m.
4)  Wytwarzające w odległości 10 m od urządzenia pole elektromagnetyczne o natężeniu składowej magnetycznej Ł 42 dBmA/m.

Aneks nr 10

Zakresy częstotliwości i parametry urządzeń stosowanych jako mikrofony bezprzewodowe:

1.  ogólnego stosowania

.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |       | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność  | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika  | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |       | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 1  | 29,7 - 47 MHz       | Ł10 mW(e.r.p.)     | I, D  | 12,5; 20; | bardzo duża | 
|   |              |             |     | 25 lub 50 |       | 
|   |              |             |     | kHz    |       | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 2  | 863 - 865 MHz       | Ł 10 mW(e.r.p.)     | I, D  | do max.  | bardzo duża | 
|   |              |             |     | 200 kHz  |       | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2.  urządzenia profesjonalne

.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |       | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność  | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika  | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |       | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 1  | 174 - 216 MHz       | Ł 2 mW (e.r.p.)     | I, D  | do max.  | bardzo duża | 
|   |              |             |     | 200 kHz  |       | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 2  | 470 - 862 MHz       | Ł 10 mW lub 50 mW1)   | I, D  | do max.  | bardzo duża | 
|   |              | (e.r.p.)        |     | 200 kHz  |       | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.-------------| 
| 3  | 1.785 - 1.800 MHz     | Ł 10 mW lub 50 mW1)   | I, D  | do max.  | bardzo duża | 
|   |              | (e.i.r.p.)       |     | 200 kHz  |       | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  50 mW w przypadku mikrofonów przypinanych.

Aneks nr 11

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do kontroli i śledzenia (RFID), wykorzystywanych do kontroli i śledzenia dóbr i wyrobów, w szczególności w: zakładach produkcyjnych, sieciach spedycyjnych, handlu detalicznym i hurtowym, charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami (znane pod nazwą handlową "tag"), które są przyczepiane (mocowane) do tych przedmiotów

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |             | Moc promieniowania lub  |     | Szerokość  |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości  | natężenie pola      | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |             | elektromagnetycznego w  | anteny | radiowego  | nadajnika | 
|   |             | odległości 10 m      |     |       |      | 
|------.--------------------------.---------------------------.---------.-------------.------------| 
| 1  | 2.446 - 2.454 MHz    | Ł 100 mW (e.i.r.p.) 1)  | I, D  | [-]     | bardzo duża| 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Szerokość wiązki anteny (3 dB) w płaszczyĽnie poziomej nie powinna przekroczyć wartości 45° przy tłumieniu listków bocznych większym niż 15 dB w stosunku do wiązki głównej.

Aneks nr 12

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń stosowanych w aktywnych implantach medycznych, wprowadzonych w sposób trwały do ciała ludzkiego w celu kontroli lub sterowania funkcjami życiowymi pacjenta

.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość  |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego  | nadajnika | 
|   |              | odległości 10 m     |     |       |      | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.-------------.------------| 
| 1  | 402 - 405 MHz       | Ł 25 mW (e.r.p.)    | I, D  | 25 kHz   | bardzo duża| 
|   |              |             |     | 1)     |      | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Z możliwością łączenia sąsiednich kanałów w jeden kanał o szerokości do 300 kHz.

Aneks nr 13

Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do transmisji radiowej sygnałów akustycznych, w tym w szczególności: słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe łącza do transmisji głosu, mikrofony bezprzewodowe włączane przyciskiem

.------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Moc promieniowania lub |     | Szerokość |      | 
| Lp. | Zakres częstotliwości   | natężenie pola     | Rodzaj | kanału   | Aktywność | 
|   |              | elektromagnetycznego w | anteny | radiowego | nadajnika | 
|   |              | odległości 10 m     |     |      |      | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 1  | 863 - 865 MHz       | Ł 10 mW (e.r.p.)    | I    | 25 kHz   | bardzo duża| 
|   |              |             |     | 1)     |      | 
|------.---------------------------.-------------------------.---------.------------.------------| 
| 2  | 864,8 - 865 MHz      | Ł 10 mW (e.r.p.)    | I    | 50 kHz   | bardzo duża| 
|   |              |             |     | 2)     |      | 
.------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1)  Szerokość pasma transmisji Ł 300 kHz w przypadku systemów analogowych.

2)  Dla systemów analogowych.

<< powrót na stronę www.wirelesslan.pl